ALGEMENE VOORWAARDEN.

1. Bestellingen.

Alleen schriftelijke bestellingen zijn voor ons bindend en worden uitgevoerd volgens plan en lastenkohier. Alle plans, tekeningen, maten en bijzonderheden voor de uitvoering moeten ons tijdig worden verstrekt.

2. Levertijd

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, zijn onze uitvoeringstermijnen slechts benaderend. De overschrijding van voornoemende termijnen kan in geen geval recht geven op schadevergoeding. Alle gevallen van overmacht geven recht om bestellingen te vernietigen of de uitvoering te verdagen, o.a. Lock-out, langdurige vorstperiode, onderbreking in levering van energie en andere bijzonderheden, enz.

3. Offertes

Offertes zijn 1 maand geldig na offertedatum en onder voorbehoud van wijzigingen van leveranciersprijzen of schommelingen van muntpariteit. Extra materialen worden aangerekend volgens verbruik en volgens dagprijs. Bijkomende werken worden aangerekend aan het huidig dagtarief / uur exclusief BTW. Er dient een voorschot van 40% op de totale som van de offerte betaald te worden voor aanvang van de werken. Na afwerking dient de overige 60% betaald te worden binnen 10 dagen na factuur datum. Afhankelijk van uit te voeren werkzaamheden of projectgrootte wordt er aangerekend met vorderingsstaten.
In geval van verbreking van de aanneming door de klant blijft het voorschot verworven aan de aannemer als schadevergoeding.

4. Facturatie – BTW:

Voor aanvang der werken vragen wij een voorschot van 40% van de aannemingssom.

Dit voorschot is contant te betalen. De BTW is steeds ten laste van de klant.

5. Betaling

Saldofacturen zijn betaalbaar te Retie. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst zijn deze facturen betaalbaar 10 dagen na factuurdatum.

6. Schadevergoeding

Wanneer de contracterende partij haar verplichtingen niet nakomt zal een schadevergoeding verschuldigd worden van 10% van de onbetaalde sommen. Wij behouden ons het recht voor de werken te schorsen in geval van laattijdige of onvolledige betaling van één onzer facturen.

Alle kosten en schade voortkomend uit laattijdige of onvolledige betaling zijn ten laste van de klant/opdrachtgever. Facturen welke op hun vervaldag niet betaald zijn, worden van rechtswege en zonder dat daartoe een afzonderlijke ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 20% van de hoofdsom, met een minimum van 250Eur. Verder loopt vanaf de vervaldag, en eveneens zonder dat daartoe een afzonderlijke ingebrekestelling nodig is een verwijlintrest van 10% per jaar.

In geval de klant/opdrachtgever de werken doet schorsen, zijn wij gerechtigd schadevergoeding te vorderen.

7. Klachten

De niet conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen de 8 dagen na de oplevering bij aangetekend schrijven worden meegedeeld. Als dat niet gebeurd mag elke klacht verworpen worden. Na definitieve aanvaarding worden geen klachten meer aanvaard.

8. Plaats van rechtsbevoegdheid

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

9. Eigendomsrecht

De geleverde goederen/gepresteerde diensten blijven onze eigendom tot ze volledig betaald zijn.

10. Algemene clausule

Behoudens uitdrukkelijk afwijkend overeenkomst, wordt geen enkele voorwaarde waarvan de tekst gedrukt voorkomt op de documenten van onze klanten/opdrachtgevers door ons aanvaard.